Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

SA 8000

Giới thiệu tiêu chuẩn quản lý SA 8000 2008

SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tế ban hành năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản lý Trách nhiệm Xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. SA 8000 được Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế thuộc Hội đồng ưu tiên kinh tế (CEP) xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền.
MỤC ĐÍCH CỦA SA 8000
Mục đích của SA 8000 không phải để khuyến khích hay chấm dứt hợp đồng với các nhà cung cấp, mà cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống và làm việc. SA 8000 giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu đặt ra và đảm bảo lợi nhuận liên tục. Công việc chỉ có thể được thực hiện tốt khi có một môi trường thuận lợi, và sự ra đời của tiêu chuẩn quốc tế SA 8000 chính là để tạo ra môi trường đó.                                                               
LỢI ÍCH CỦA SA 8000
1. Thu hút lao động đến làm việc, đồng thời khai thác tối đa năng lực sẵn có và lòng trung thành của đội ngũ lao động hiện tại;
2. Tránh được phiền hà từ các cơ quan chức năng liên quan đến thanh, kiểm tra trong lĩnh vực sử dụng lao động;
3. Tăng uy tín, hình ảnh công ty.

 CÁC YÊU CẦU CỦA SA 8000

1.                  Lao động trẻ em
2.                  Lao động bắt buộc
3.                  Sức khỏe và an toàn
4.                  Tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể
5.                  Phân biệt đối xử
6.                  Kỷ luật
7.                  Giờ làm việc
8.                  Thù lao
9.                  Hệ thống quản lý

+84. 945470692
AMC