Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Tổ chức ISO

ISO là tổ chức quốc tế độc lập và phi chính phủ, hiện có 163 thành viên là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Thông qua các thành viên của mình, ISO tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến thức và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến thị trường một cách tự nguyện và trên cơ sở đồng thuận. Các tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ việc đổi mới và cung cấp các giải pháp cho các thách đố toàn cầu về nhiều phương diện, trong đó có yêu cầu tạo ra một hệ thống mua bán tin cậy.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Là một trong bốn tiêu chuẩn thuộc bộ ISO 9000. Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí đối với một hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn dùng để chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng cho một tổ chức không phụ thuộc qui mô lớn hay nhỏ và lãnh vực hoạt động. Hiện nay, hơn một triệu doanh nghiệp thuộc 170 quốc gia được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Các phiên bản ISO 9001

Mỗi phiên bản ISO được cải tiến từ một phiên bản trước đó:

-ISO 9001:1987: Là phiên bản đầu tiên nên nội dung hàm chứa sự cải tiến từ thực tế quản lý doanh nghiệp với nhiều yêu cầu cải tiến mà điển hình là  yêu cầu về hành động khắc phục vì khi đó khái niệm này chưa được các doanh nghiệp quan tâm.

-ISO 9001:1994: Là phiên bản thứ hai nên vừa có sự cải tiến từ thực tế quản lý doanh nghiệp và bổ sung  một số yêu cầu cải tiến từ phiên bản đầu tiên. Điển hình là  yêu cầu về hành động phòng ngừa, khái niệm này chưa được nêu trong phiên bản trước đó.

-ISO 9001:2000: Là phiên bản thứ ba nên vừa có sự cải tiến từ thực tế quản lý doanh nghiệp và bổ sung  một số yêu cầu cải tiến từ phiên bản thứ hai. Yêu cầu về theo dõi và đo lường được mở rộng đến cấp độ hệ thống quản lý. Phiên bản trước đó chú trọng nhiều vào theo dõi và đo lường sản phẩm và quá trình nhưng chưa chú trọng đủ đến theo dõi và đo lường hệ thống quản lý.

-ISO 9001:2008: Là phiên bản thứ tư nên vừa có sự cải tiến từ thực tế quản lý doanh nghiệp và bổ sung  một số yêu cầu cải tiến từ phiên bản thứ ba. Điển hình là quan điểm quản lý rủi ro được đưa vào tiêu chuẩn, tuy rằng chưa cụ thể thành các yêu cầu. Ngoài ra, các phiên bản trước đó đã nêu các yêu cầu về tính phù hợp, tính thỏa đáng, tuân thủ và tính hiệu lực nhưng chưa nêu các yêu cầu cụ thể về tính phù hợp của hệ thống quản lý.

-ISO 9001:2015: Là phiên bản thứ năm mới được ban hành ngày 15-9-2015, có sự cải tiến từ thực tiễn của mọi lĩnh vực bên ngoài và bên trong quản lý doanh nghiệp cũng như bổ sung một số yêu cầu cải tiến từ phiên bản thứ tư.  Phiên bản này giới thiệu một mô hình lãnh đạo hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vì các phiên bản trước đây chưa đưa ra yêu cầu cụ thể về một hệ thống lãnh đạo. Phiên bản này cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể hơn để tích hợp quan điểm quản lý rủi ro vào các quá trình của doanh nghiệp.

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001

  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là phương tiện để doanh nghiệp chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm có chất lượng ổn  định và khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng ngày một cao hơn. Tức là, làm tăng khả năng giải trình, tăng tính minh bạch và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là phương tiện để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kỳ vọng. Mục tiêu đó có thể là doanh số, chi phí, năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh, sự tin cậy của khách hàng, sự thỏa mãn của khách hàng... Tức là, giúp cho doanh nghiệp thành công hơn.
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 còn là một trong những phương tiện giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hoặc phát triển kinh tế một cách cân đối và hài hòa dưới áp lực của các tác động môi trường và xã hội. Tức là, giúp doanh nghiệp tồn tại lâu hơn.  

 

+84. 945470692
AMC