Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Tổ chức ISO

ISO là tổ chức quốc tế độc lập và phi chính phủ, hiện có 163 thành viên là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Thông qua các thành viên của mình, ISO tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến thức và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến thị trường một cách tự nguyện và trên cơ sở đồng thuận. Các tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ việc đổi mới và cung cấp các giải pháp cho các thách đố toàn cầu về nhiều phương diện trong đó có bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Là một tiêu chuẩn phổ biến nhất trong hàng chục tiêu chuẩn thuộc bộ ISO 14001. Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí đối với một hệ thống quản lý môi trường và là tiêu chuẩn dùng để chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể áp dụng cho các mặt môi trường bị ảnh hưởng bởi các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức không phụ thuộc qui mô, loại hình và tính chất  của tổ chức đó.

Các phiên bản ISO 9001

Mỗi phiên bản ISO được cải tiến từ một phiên bản trước đó:

-ISO 14001:1996: Là phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 14001. Khi hầu hết các nhà quản lý doanh nghiệp cho rằng bảo vệ môi trường làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp thì tiêu chuẩn này giới thiệu một mô hình quản lý hài hòa chi phí cho môi trường và lợi ích từ môi trường. Môi trường không chỉ đơn thuần chi phí mà còn là thu nhập. Thu nhập đến từ tiết kiệm (reduce), sử dụng lại (reuse) và tái chế (recycle).

-ISO 14001:2004: Là phiên bản thứ hai nên vừa có sự cải tiến từ thực tế quản lý môi trường tại doanh nghiệp và bổ sung  một số yêu cầu cải tiến từ phiên bản đầu tiên. Điển hình là  yêu cầu về các chương trình môi trường. Nhờ yêu cầu này, hệ thống quản lý môi trường sẽ đem lại thành quả cụ thể hơn cho doanh nghiệp .

-ISO 14001:2015: Là phiên bản thứ ba vừa mới được ban hành ngày 15-9-2015, có sự cải tiến từ thực tiễn thuộc mọi lĩnh vực bên ngoài và bên trong quản lý môi trường của doanh nghiệp cũng như bổ sung một số yêu cầu cải tiến từ phiên bản thứ hai.  Phiên bản này giới thiệu một mô hình lãnh đạo hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp. Phiên bản này cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể hơn để tích hợp quan điểm quản lý rủi ro thuộc môi trường vào các quá trình quản lý của doanh nghiệp.

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 14001

  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001 là phương tiện để doanh nghiệp quản lý các động môi trường gây ra bởi hoạt động doanh nghiệp. Tức là, làm tăng khả năng giải trình, tăng tính minh bạch và tăng khả năng chuẩn bị và đáp trả các tình huống khẩn cấp về môi trường cho doanh nghiệp.
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001 là phương tiện để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội trong khi vẫn có thể đạt được các thành tích môi trường... Tức là, giúp cho doanh nghiệp thành công hơn.
  • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 còn là một trong những phương tiện giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hoặc cân đối và hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội và mục tiêu bảo vệ môi trường. Tức là, giúp doanh nghiệp tồn tại lâu hơn.  

 

+84. 945470692
AMC