Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

Các loại dịch vụ đánh giá tại trung tâm AMC

Đánh giá sơ bộ:
Chuẩn bị chứng nhận hoặc tiếp đoàn đánh giá bên ngoài. Việc đánh giá sơ bộ này được thực hiện theo các tiêu chuẩn doanh nghiệp 
đăng ký chứng nhận hoặc được khách hàng yêu cầu.
Đánh giá chứng nhận:
Theo các tiêu chuẩn quốc tế như: tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001, tiêu chuẩn  ISO 22000, SRM (SA 8000), tiêu chuẩn ISO 27001, BRC…
Đánh giá thay mặt khách hàng (bên thứ 2):
-    Về tuân thủ:
Các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội/ sử dụng lao động (thí dụ: FLA);
Hoặc các tiêu chuẩn về chất lượng, ATTP (thí dụ HACCP hoặc AIB);
Đánh giá nhà cung ứng/ nhà thầu phụ theo các yêu cầu của doanh nghiệp
-    Về hiệu quả: Tài chính, tổ chức & nhân sự, năng suất.

Danh sách khách hàng tiêu biểu do URS chứng nhận tại Việt Nam

Danh sách các khách hàng tiêu biểu sử dụng các dịch vụ tư vấn isođào tạo iso tại Trung Tâm Ứng Dụng Quản trị Doanh Nghiệp AMC

Danh sách các khách hàng tiêu biểu sử dụng các dịch vụ tư vấn isođào tạo iso tại Trung Tâm Ứng Dụng Quản trị Doanh Nghiệp AMC ( Tư vấn iso 9001:2008, tư vấn iso 22000:2005 ... )


Thống kê khách hàng sử dụng dịch vụ URS chứng nhận tại trung tâm AMC

Khách hàng URS chứng nhận tại việt nam theo số nhân viên

 

Khách hàng URS chứng nhận tại việt nam theo ngành nghề

Quy mô khách hàng sử dụng các dịch vụ tư vấn isođào tạo iso, đánh giá chứng nhận .... tại trung tâm AMC 

                                        

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001, HACCP, Chứng Nhận ISO 14001, Chứng Nhận SA 8000, Chứng nhận BRC

 

 

+84. 945470692
AMC